ПРАВА НА ПАЦИЕНТА
1. Всеки пациент, изпратен в МБАЛ има право на най-добрата специализирана медицинска помощ, в съответствие с действуващото в страната законодателство и НРД.
2. Пациентът има право на свободен избор на специалист .
3. Пациентът има право да приеме или откаже лечение, след получената информация за естество му и очаквания резултат.
4. Всеки пациент има право на спешна помощ при животозастрашаващи състояния и осигуряване на транспорт до болнично лечебно заведение.
5. Пациентът има право да бъде информиран за името, длъжността и квалификацията на специалиста, който го лекува.
6. Пациентът има право на добро сътрудничество между личния лекар и специалиста, които поемат лечението му.
7.Пациентът има право на зачитане на поверителния характер на всички медицински и лични данни, известни на лекаря и други медицински специалисти.
8. Пациентът има право на информация относно диагнозата, хода на заболяването, прогнозата, необходимостта от изследване, лечение, хоспитализация, рисковете свързани с предлаганите изследвания и лечение .
9. Пациентът има право да получи медицинска информация относно здравословното си състояние своевременно и на достъпен език.
10. Пациентът има право на информация относно лекарствените средства, които се изплащат частично или напълно от здравно осигурителната каса.
12. Пациентът има право на отказ от хоспитализация, който дава в писмен вид.
13. Пациентът има право да бъде изследван и лекуват чрез предлагане на подходящи средства разрешени в страната.
14. Пациентът има право на съответните грижи и обезболяване при хронична болка и терминални състояния
15. Пациентът има право да прави оплаквания при нарушаване на правата му.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПАЦИЕНТА
1. Да пази тишина в лечебното заведение.
2. Да спазва установения ред и чистота в лечебното заведение.
3. Да не пуши във фоайето на лечебното заведение.
4. Да не е употребявал алкохол преди и при явяване на преглед при лекуващия лекар.
5. Да се отнася с необходимото уважение към медицинския персонал на МБАЛ “Ниамед"
6. Да съдейства на специалистите и останалия медицински и помощен персонал за своевременно провеждане на прегледите, изследванията, лечебните и рехабилитационни процедури.
7. Да съблюдава правата на другите пациенти.
8. Да спазва правилата за вътрешния ред в лечебното заведение и се отнася с необходимото уважение към медицинския персонал.
9. Да спазва режима предписан от специалиста .
10. Своевременно да започва лечение с изписаните от специалиста медикаменти, в дози и срокове препоръчани от него.
11. Да се явява на контролни прегледи и изследвания, планирани от лекуващия специалист.