14 ное 2023 : 13:47 / Хирургично отделение

Многопрофилна болница за активно лечение НИАМЕД ООД
гр. Стара Загора ул. „Стефан Стамболов“ №29

ПРОТОКОЛ
Днес 10.11.2023 г. на основание чл.95 ал.1 от Кодекса на труда и Заповед № 12/11.10.2023 г. комисия в състав:
• д-р Д.С. – началник на „Хирургично отделение“;
• д-р Д.Б. – хирург в „Хирургично отделение“;
• д-р С.П. – хирург в „Хирургично отделение“;
• мед. сестра П.Д.;
• адв. И.Т.,
проведе конкурс за заемане на 1 бр. вакантна длъжност „Лекар, специализант по хирургия“ с място на работа в Хирургично отделение на „МБАЛ НИАМЕД“ ООД гр. Стара Загора ул. „Стефан Стамболов“ №29, обявен с горецитираната заповед при спазване на условията и изискванията за неговото провеждане.
В обявения ден и час се явиха всички допуснати съгласно протокол от 07.11.2023 г. кандидати, а именно:
• д-р И.Д.Д. с УИН 2500002434,
Събеседването се проведе чрез задаване и отговор на въпроси от конспекта, приложен към Заповед № 12/11.10.2023 г., като на кандидата д-р И.Д.Д се зададоха следните въпроси:
1. Въпрос № 4 – „Изгаряне“;
2. Въпрос № 26 – „ Феморална херния. Анатомия на феморалния канал. Клиника, диагностика и лечение на феморалната херния“.

Кандидатът отговори на поставените въпроси пълно, подробно, ясно и обосновано. Показа и много добри езикови и компютърни умения. След проведеното събеседване се прецениха компонентите, посочени в чл.17 ал.4 от Наредба №1 от 22.012015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, всеки от които има еднаква тежест спрямо останалите, и всички резултати се посочиха тук, както следва:

Имена на кандидата Среден успех от следването Среден успех от държавните изпити Оценка от дипломата по „Хирургия“ Оценка от дипломата по „Урология“ Оценка от събеседването Оценка на други умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността Оценка от конкурса - средноаритмитична от предходните 6 оценки
д-р И.Д. 4.44 3.60 4.00 5.00 5.50 5.50 4.67

Комисията разгледа заявената кандидатура и за несъответствия с изискванията на закона, но не установи такива.

С оглед отличното представяне на допуснатия кандидат, и пълното съответствие на кандидатурата му с изисканията на закона, той бе класиран за заемане на обявената вакантна длъжност „Лекар, специализант по хирургия“ с място на работа в Хирургично отделение на болницата с адрес гр. Стара Загора ул. „Стефан Стамболов“ №29.

Резултатите от конкурса следва да се съобщят на кандидата в срок до 13.11.2023 г., а настоящият протокол да се предаде на работодателя за сключване на трудов договор с него.