02 окт 2023 : 09:02 / МБАЛ НиаМед

Многопрофилна болница за активно лечение НИАМЕД ООД
гр. Стара Загора ул. „Стефан Стамболов“ №29

ПРОТОКОЛ
Днес 08.09.2023 г. на основание чл.95 ал.1 от Кодекса на труда и Заповед № 7/03.09.2023 г. комисия в състав:
• д-р К. С. – председател и началник на „НО“,
• д-р Н. Х. – началник на „АГО“;
• д-р М. Х. – акушер-гинеколог „АГО“;
• м.с. П. Д.
• адв. И. Т.
проведе конкурс за заемане на 2 бр. вакантни длъжности „лекар специализант по неонатология“, с място на работа – отделение по Неонатология на болницата с адрес гр. Стара Загора ул. „Стефан Стамболов“ №29, обявен с горецитираната заповед при спазване на условията и изискванията за неговото провеждане.
В обявения ден и час се явиха всички допуснати съгласно протокол № 1 /08.09.2023 г. кандидати, а именно:
• д-р М. Р. С. с УИН 250000****,
• д-р В. П. Т. с УИН 250000****.
Събеседването се проведе чрез задаване на въпроси по конспекта, приложен към заповед № 7/03.09.2023 г., както следва:

• на д-р М. Р. С.:

1. Въпрос № 8. Недоносеност. Причини и честота. Методи за оценка на гестационната възраст. Терморегулация на новороденото.
2. Въпрос №2. Рискова бременност и влиянието й върху фетуса. Методи за диагностика на застрашения плод. Диабет и бременност.

• на Д-р В. П. Т.:

1. № 4.Класификация на новородени по тегло и гестационна възраст. Методи за определяне на гестационна възраст.
2. № 7.Механична родова травма. Същност и прояви.
И двамата кандидати отговориха на поставените въпроси пълно, подробно, ясно и обосновано, показвайки много добри езикови и социални умения.

Имена на кандидата Среден успех от дипломата Среден успех от държавните изпити Оценка от дипломата по „АГ“ Оценка от дипломата по „Педиатрия“ Оценка от събеседването Оценка на езикови и социални умения Оценка от конкурса - средноаритмитична от предходните 6 оценки
Д-р М.Р.С. 5.41 5.40 6.00 6.00 6.00 5.75 5.70
Д-р В.П. Т. 4.64 4.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.10
Комисията разгледа и двете кандидатури за несъответствия с изискванията на закона, но не установи такива.

С оглед отличното представяне на допуснатите кандидати и пълното съответствие на кандидатурите им с изисканията на закона, и двамата кандидати се класират за заемане на обявените две свободни места за заемане на длъжността „Лекар специализант по неонатология“, с място на работа – отделение по Неонатология на болницата с адрес гр. Стара Загора ул. „Стефан Стамболов“ №29.

Резултатите от конкурса следва да се съобщят на кандидатите на 11.09.2023 г., а настоящият протокол да се предаде на работодателя за сключване на трудов договор с двамата класирани кандидати.