06 окт 2023 : 07:06 / МБАЛ НиаМед

МБАЛ „НИАМЕД“ ООД гр. Стара Загора ул. „Стефан Стамболов“ №29


на основание чл.91 ал.1 от Кодекса на труда и чл.17, ал.1 от Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването обявява свободни длъжности за специализанти, за които ще се проведе конкурс, както следва:
• Лекар, Специализант по Aкушерство и гинекология - 1 вакантно място, с място на работа в Акушеро-гинекологично отделение на МБАЛ “НИАМЕД“ ООД гр. Стара Загора ул. „Стефан Стамболов“ №29,
• Лекар, Специализант по Хирургия - 1 вакантно място, с място на работа в Хирургично отделение на МБАЛ “НИАМЕД“ ООД гр. Стара Загора ул. „Стефан Стамболов“ №29,
Характеристиката на двете конкурсни длъжности се предоставят предварително на кандидатите за запознаване с тях.
УСЛОВИЯ, на които трябва да отговорят кандидатите за участие в конкурса:
1. Да притежават придобита образователно – квалификационна степен „Магистър“ по медицина;
2. Да са членове на Български лекарски съюз;
3. Да не са осъждани с влязла в сила присъда за умишлени престъпления от общ характер, освен ако не са реабилитирани и не са лишени от правото да заемат такава длъжност;
4. Да бъдат лица в здравословно състояние, позволяващо им да извършват работата на длъжността, за която кандидатстват.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ за участие в конкурса:
• Заявление за участие – в свободен текст;
• Професионална автобиография – оригинал;
• Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър по медицина“ в Република България (в цялост) и документ, удостоверяващ правото на кандидата да упражнява професията ако професионалната квалификация е придобита в друга държава - копие, заверено с гриф „Вярно с оригинала“ и подпис;
• Удостоверение за членство в Български лекарски съюз – копие, заверено с гриф „Вярно с оригинала“ и подпис;
• Свидетелство за съдимост – оригинал или нотариално заверено копие;
• Документи, удостоверяващи други имения и компетенции, необходими за заемането на длъжността (социални, организационни, компютърни, езикови и др.)
Подаване на документи и допускане до конкурс:
Документите се подават в срок до 06.11.2023 в кабинет № 6 в МБАЛ „НиаMед“ ООД гр. Стара Загора ул. „Стефан Стамболов“ №29.
Документи се подават лично или чрез упълномощен с нотариално заверено пълномощно представител, в запечатан непрозрачен плик, като върху плика се изписват трите имена на кандидата, адрес за кореспонденция и телефон за връзка.
Допускането до конкурс се извършва от определена комисия, а резултатите от нейната работа се съобщават писмено на всеки един от кандидатите, като на недопуснатите се съобщават съображенията за отказ, а на допуснатите – датата, часът и мястото на провеждането на конкурса.
Конкурсът ще се проведе по следния начин:
1. Събеседване с допуснатите кандидати по предоставен им след допускането конспект с въпроси;
Резултатът от конкурса се съобщава на участвалите в него лица в 3-дневен срок от провеждането му.