01 авг 2023 : 10:07 / МБАЛ НиаМед

МБАЛ“НИАМЕД“ООД
с адрес: гр. Стара Загора,ул.Стефан Стамболов № 29
на основание чл.17, ал.3 от Наредба №1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и на основание чл.90 и чл.91 от Кодекс на труда, обявява конкурс за:
Лекар, Специализант по Неонатология - 2 вакантни места
Място на работа: МБАЛ“НИАМЕД“ООД –Неонатология, гр. Стара Загора,ул.Стефан Стамболов № 29
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:
-да притежават придобита образователно – квалификационна степен „Магистър“ по медицина;
-да са членове на Български лекарски съюз;
-да не са осъждани, с влязла в сила присъда за умишлени престъпления от общ характер, освен ако не са реабилитирани и не са лишени от правото да заемат такава длъжност;
-да бъдат лица в здравословно състояние, позволяващо им да извършват работата на длъжността, за която кандидатстват.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:

-Заявление за участие – в оригинал, в свободен текст;
-Професионална автобиография - оригинал;
-Диплома за висше медицинско образование – копие, заверено с гриф „Вярно с оригинала“ и подпис;
-Удостоверение за членство в Български лекарски съюз – копие, заверено с гриф „Вярно с оригинала“ и подпис;
-Свидетелство за съдимост – оригинал или нотариално заверено копие;
-Медицинско свидетелство (за постъпване на работа)– оригинал;
-Удостоверение за придобит трудов стаж (ако има такъв);
Конкурсът ще се проведе на два етапа:

1.Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания;
2.Оценка на кандидатурите от определената за целта комисия; Събеседване с одобрените кандидати.
Кандидатите, подават изискуемите документи лично в запечатан непрозрачен плик.Върху плика, се изписват и трите имена на кандидата, адрес за кореспонденция и телефон за връзка.

Документите се подават в МБАЛ“НИАМЕД“ООД,гр.Стара Загора,ул.Стефан Стамболов №29,кабинет № 7 , считано от 01.08.2023 г. до 31.08.2023 за Лекар,Специализант по Неонатология.

Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени за датата на провеждането на втори етап на конкурса.